AKTUALNOŚCI

maseczka ochronna

Regulamin promocji „Maseczki+”

 

(„Regulamin”)

 

I. ORGANIZATOR PROMOCJI

 

Organizatorem promocji jest LOGO Jacygrad, Zawadzki Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 266, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS numerem KRS 0000017002, NIP 524-030-28-55, zwana dalej „Organizatorem”.

 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja jest przeprowadzona w firmie Organizatora przy ul. Modlińskiej 266 w Warszawie od dnia 2 lutego 2021 do dnia 31 marca 2021 r., lub do wyczerpania zapasów.

 

III. ZASADY PROMOCJI

 

1.   W Promocji mogą wziąć udział podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

 

2.   Uczestnikiem Promocji może być każdy klient Organizatora, dokonujący jednorazowego zakupu za określoną kwotę.

 

3.   Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

4.   Uczestnicy Promocji biorą w niej udział, poprzez spełnienie warunków o którym mowa w ust. 6
i następnych poniżej, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

 

5.   Promocją objęte są produkty:

 

  • Maseczki ochronne Shield w rozmiarze M i L /damskie i męskie/

 

6.   Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień Regulaminu, w ramach Promocji, Uczestnik, który dokona jednorazowego      zakupu za kwotę:

  • od 1000,00 zł do 4999,90 netto otrzyma nieodpłatnie pakiet składający się z 6 szt maseczki Shield+ w 2 rozmiarach
  • od 5000,00 zł netto i więcej otrzyma nieodpłatnie pakiet składający się z 10 szt maseczki Shield+ w 2 rozmiarach

Pakiety promocyjne będą oznaczone naklejką informująca, że jest to pakiet promocyjny zawierający 6 szt. lub, odpowiednio 10 szt. maseczki Shield+

 

7.   Uczestnik otrzyma produkt, o których mowa pkt 6 tylko w dniu dokonania realizacji zamówienia – wystawienia faktury.

 

8.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za produkt.

 

9.   Pominięcie klienta w promocji nie może być podstawą przyszłych roszczeń.

 

10. Brak rozmiaru maseczki, uniemożliwiający skorzystanie z Promocji traktowany jest jak wyczerpanie zapasów.

 

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

1.   Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem.

 

2.   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika ( w tym adres e-mail) oraz uzasadnienie reklamacji.

 

3.   Wszelkie reklamacje, Uczestnicy Promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego).

 

4.   Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

5.   Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem, telefonicznie lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Udział Uczestnika w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia jego sporządzenia.

 

3.   Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

4.   Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

 

5.   Organizator promocji ogłosi ją na stronie internetowej www.logo.pl i udostępni do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

Warszawa, dnia 2.02.2021 r.